Re: STATUT

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 174
Kontaktowanie:

Re: STATUT

Postautor: ZAP » 23 sie 2017, 14:59

Tekst Jednolity Statutu Stowarzyszenia
"Związek Artystów Plastyków"
Uwzględniając zmiany na mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Artystów Plastyków z dnia 23.04.2017r. (Zmieniono brzmienie §1 ust. 2, §38 ust.3 Statutu)


STATUT
STOWARZYSZENIA ZWIĄZKU ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Rozdział I
[Postanowienia ogólne]
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Artystów Plastyków, w dalszej części Statutu zwany "Związkiem".
2. Siedzibą Związku jest Grodzisk Wlkp. (województwo wielkopolskie), Słocin 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.
§2
Związek jest zawiązany na czas nieograniczony. Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r., poz. 1393 ze. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§3
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Związek może działać również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Związek tworzy w miarę potrzeby oddziały. Zasady tworzenia i rozwiązywania oddziałów reguluje Statut.
4. Związek może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesem Związku. Zasady przynależności Związku do innych organizacji określa Statut
5. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków.
§4
Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:,,Związek Artystów Plastyków", po środku: ,,Zarząd Krajowy" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby Związku. Związek może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Rozdział II
[Cele i sposoby ich realizacji]
§5
Celem Związku jest:
a) reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i artystycznych jego członków;
b) podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych i artystycznych jego członków;
c) promocja, rozwijanie i inspirowanie działań artystycznych związanych z różnymi środowiskami twórczymi.

§6
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) promocję osiągnięć zawodowych i artystycznych członków w kraju i zagranicą;
b) organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych, spotkań twórczych i wystaw;
c) propagowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego;
d) współprace z Organizacjami Samorządu Terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami twórczymi.
Rozdział III
[Członkowie Związku]
§7
Członkowie Związku dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane i niepozbawione praw publicznych, mogące być członkami innych stowarzyszeń twórczych, posiadające dorobek twórczy oraz popierające cele określone w niniejszym Statucie.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Związku zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Członkowie Związku z tytułu pełnienia swoich funkcji, w szczególności członka Zarządu Krajowego lub Zarządu Oddziału nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.
§9
1. Kandydat na członka Związku składa pisemną deklarację oświadczenia o chęci przystąpienia do Związku w charakterze członka zwyczajnego lub wspierające i zobowiązania do przestrzegania Statutu i uchwał władz Związku oraz zgodę na przetwarzanie danych.
2. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zarząd Oddziału w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd Oddziału w terminie 14 dni powiadamia zainteresowanego. Decyzja odmowna winna mieć formę pisemną.
3. W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku, Zarząd Oddziału zawiadamia pisemnie Zarząd Krajowy o przyjęciu kandydata w poczet członków Związku doręczając Zarządowi Krajowemu uchwałę podjętą w tym zakresie.
4. Od uchwały Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia w poczet członków Związku przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego w terminie 7 dni.
5. Uchwała Zarządu Krajowego w sprawie przyjęcia w poczet członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§10.
1. Podstawowymi prawami członka zwyczajnego Związku są:
a) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Związku;
a) b) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku;
c) udział w działalności Związku;
d) zgłaszania do organów Związku wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i uzyskania informacji o sposobie ich załatwienia prawo uczestniczenia w podejmowanych przez Związek działaniach socjalnych na zasadach określonych przez Związek;
e) prawo uczestniczenia w wystawach, konkursach, plenerach, sympozjach i innych podobnych działaniach organizowanych przez Związek, zgodnie z ich regulaminami;
f) korzystanie z pomocy doradczej lub czynnej ze strony władz Oddziału Związku lub Zarządu Krajowego w zakresie działalności artystycznej;
g) skupianie się w grupy twórcze.
2. Podstawowymi obowiązkami członka zwyczajnego Związku są:
a) przestrzeganie i stosowanie się do regulaminów Związku, postanowień Statutu i uchwał i postanowień władz Związku;
b) działalność twórcza w dziedzinie plastyki;
c) współdziałanie w realizacji celów statutowych Związku;
d) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego i solidarności organizacyjnej;
e) regularne opłacanie składek członkowskich i świadczeń uchwalonych przez władze Związku;
f) przynależność do Oddziału Związku bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli władze danego Oddziału Związku wyraża na to zgodę.
§11
1. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkowstwa;
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych
c) wykluczenia.
2. Wykluczenie członkostwa następuje w przypadku:
a) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
b) postępowania sprzecznego z niniejszym Statutem;
c) postępowania, które godzi w dobre imię Związku;
d) działania na szkodę Związku.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Krajowy w formie uchwały podjętej z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Zarządu Oddziału. Przed podjęciem uchwały Zarząd Krajowy umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Krajowego. O treści uchwały Zarząd Krajowy w terminie 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowanego informując jednocześnie o prawie i trybie złożenia odwołania.
4. Ustanie członkowstwa z przyczyn określony w ust. 1 pkt. a-b powyżej stwierdza Zarząd Krajowy w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu Krajowego, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członka Związku w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna, a do czasu rozpatrzenia odwołania, które winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku, członek Związku zachowuje wszystkie prawa członkowskie.
§12
1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca wsparcie finansowe dla Związku lub czynnie uczestnicząca w działalności Związku zgodnie z Statutem Związku i zasadami współżycia koleżeńskiego.
2. Przyjęcie osoby w poczet członków wspierających Związku dokonuje Zarząd Krajowy w drodze uchwały.
3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11 Statut.
§13
1. Członkiem honorowym może być osoba będąca członkiem zwyczajnym Związku, której godność tę nada Walne Zebranie Związku za szczególne zasługi dla Związku.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Związku godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie Związku może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 Statutu.
4. Członek honorowy jest zwolniony ze składki członkowskiej.
§14
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Związek.
2. Członkowie wspierający i honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu Związku z głosem
doradczym. Zdania poprzedniego nie stosuje się do tych członków honorowych, którzy jednocześnie są członkami zwyczajnymi i na tej podstawie posiadają czynnie i bierne prawo wyborcze.
Rozdział IV
[Organy Związku]
§15
1. Organami naczelnymi Związku są:
a) Walne Zebranie Członków Związku;
b) Zarząd Krajowy;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.
2. Organami okręgowymi Związku są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału.
§16
1. Wyboru Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
Związku spośród członków zwyczajnych Związku w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków Związku może zarządzić w drodze uchwały głosowanie jawne.
2. Kadencja Zarządu ·Krajowego i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lata do chwili wyboru nowego Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej Związku. W Zarządzie Krajowym i Komisji Rewizyjnej można uczestniczyć przez nieograniczoną liczbę kadencji.
3. Walne Zebranie Członków Związku wybiera członków Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej, którzy spośród siebie dokonują wyboru Prezesa Zarządu Krajowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz osoby powołane do pełnienia pozostałych funkcji w Zarządzie Krajowym i Komisji Rewizyjnej.
4. Mandat członka Zarządu Krajowego lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Związku;
b) pisemnej rezygnacji;
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków Związku uchwalą podjętą większością 2/3 głosów.
5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Krajowego lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków Związku dokonuje uzupełnienia składu w drodze tzw. kooptacji, na okres do upływu kadencji, w pierwszej kolejności spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu Krajowego lub Komisji Rewizyjnej na poprzednim Walnym Zebraniu Członków Związku podczas, którego dokonywano wyborów, według kolejności uzyskanych przez nich głosów. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu Związku.
§17
1. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie, uchwały mogą być podjęte odpowiednią zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien zostać wyznaczony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
4. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Krajowego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej bądź w przypadku Walnego Zebrania Członków Związku -Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku.
§18
1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.
2. Walne Zebranie Członków Związku zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Krajowego nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
3. Zarząd Krajowy zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Związku przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.
4. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku z inicjatywy własnej, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo 1/3 wszystkich członków zwyczajnych Związku. Zarząd Krajowy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku w terminie 7 dni od otrzymaniu wniosku, a termin jego odbycia musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
5. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Krajowy Walnego Zebrania Członków Związku (jak w ust. l) albo w terminie 7 dni (jak w ust. 3), władnym jest je zwołać Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni (dotyczy ust. I) oraz w terminie 7 dni (dotyczy ust. 3) od upływu daty wymienionej w ust. 3, przy czym termin jego odbycia musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną.
6. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków Związku dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd Krajowy obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd Krajowy o inne punkty.
7. Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
8. W walnym Zebraniu Członków Związku biorą udział:
a) członkowie zwyczajny z głosem decydującym;
b) członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Związku;
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej Związku;
c) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu Krajowego;
d) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego z działalności minionego roku a w roku kończącym kadencję, za miniony okres;
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi Krajowemu;
f) wybór Członków Zarządu Krajowego;
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
h) uchwalenie Statutu Związku lub jego zmiany;
i) nadawanie członkostwa honorowego Związku;
j) ustalanie wysokości składek członkowskich w drodze uchwały;
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku;
1) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie Członków Związku pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Związku zmieniony lub rozszerzony.
3. Walne Zebranie Członków Związku po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Krajowego wybiera Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§20
1. Zarząd Krajowy składa się z 5 do 7 członków: Prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, Sekretarza, jednego lub dwóch Członka Zarządu i skarbnika.
2. Prezesem Zarządu Krajowego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Prezes Zarządu Krajowego składa oświadczenie o spełnieniu warunków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krajowego określonych w niniejszym ustępie.
3. Zarząd Związku Krajowego powołuje uchwałą Skarbnika spośród członków Zarządu Krajowego na czas określony.
4. Członkowie Zarządu Krajowego nie mogą pełnić funkcji w pozostałych organach.
1. 5. Prezes Zarządu Krajowego kieruje pracami Zarządu Krajowego. W razie jego nieobecności zastępuje go na podstawie upoważnienia Wiceprezes Zarządu Krajowego.
§21
1 Do zakresu działania Zarządu Związku Krajowego należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku;
b) kierowanie bieżącą pracą Związku i zarządzanie jego majątkiem;
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa;
d) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
e) składanie pisemnych sprawozdań z działalności Związku;
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Związku na zasadach określonych w
Rozdziale 1II Statutu;
g) uchwalanie regulaminu Biura, jeżeli takowe przez Zarząd Krajowy zostanie powołane;
h) kierowanie bieżącą pracą Związku;
i) opracowanie polityki finansowej.
2. Zarząd Krajowy zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. O terminie, miejscu i porządku obraz Zarządu Krajowego zawiadamia się na 7 dni przed terminem posiedzenia Zarządu Krajowego.
3. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes Zarządu Krajowego lub upoważniony
Wiceprezes Zarządu Krajowego.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu Krajowego określa regulamin Zarządu Krajowego uchwalony przez Walne Zebranie Członków Związku przy czym Zarząd Krajowy przedstawia jego projekt.
§22
1. Komisja Rewizyjna składa się trzech do pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu Krajowego oraz wszystkich oddziałów Związku;
b) składanie sprawozdań z kontroli Walnemu Zebraniu Członków Związku i zgłaszanie wniosków o przyjęcie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu;
c) przedstawienie Zarządowi Krajowemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d) wystąpienie do Zarządu Krajowego lub Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami złożenia przez Zarząd Krajowy lub Zarząd Oddziału wyjaśnień;
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku w sytuacji określonej w§ 19 pkt 4 i 5;
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków Związku.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu warunków pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej określonych w § 22 pkt 5 a -b.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku Krajowego.
§23
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Krajowego.
Rozdział V
[Sąd Koleżeński]
§24
1. Sąd Koleżeński jest niezawisłą władzą Związku.
2. Składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku, którzy nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku.
§25
1. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Sąd Koleżeński orzeka w systemie dwuinstancyjnym.
3. Tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Związki.
4. Sąd Koleżeński podejmuje decyzje w formie orzeczeń z uzasadnieniem.
§26
1. Sprawę do Sądu Koleżeńskiego może wnieść każdy członek Związku lub organ Związku.
2. W niesiona sprawa winna być rozpatrzona najdalej w ciągu trzech miesięcy.
3. Członek Związku nie może zostać ukarany po upływie 3 lat od dnia ujawnienia jego nagannego czynu.
4. Sąd Koleżeński decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia w składzie 3-osobowym. W przypadku nieprzyjęcia sprawy informuje o przyczynie pisemnie. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego w takim przypadku służy uprawnionemu odwołanie do pełnego składu Sądu Koleżeńskiego, złożone w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o nieprzyjęciu sprawy do rozpatrzenia; odwołanie złożone po terminie jest bezskuteczne.
§27
1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a. orzekanie w sprawach przeciwko członkom Związku naruszającym postanowienia Statutu i zasady etyki zawodowej;
b. orzekanie w sprawach dotyczących członków władz oraz w sprawach kompetencji tych władz;
c. rozstrzyganie sporów między członkami Związku;
d. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Związku oraz przedstawianie swoich orzeczeń Zarządowi Krajowemu.
a. §28
1. Sąd Koleżeński w pierwszej instancja w sprawach określonych w § 27 ust. 1 a-c Statutu, orzeka w składzie trzyosobowym, a w składzie tym uczestniczy Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Od orzeczeń tych, a także od orzeczenia o wykluczeniu ze Związku, służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego orzekającego w składzie pełnym; do odwołania stosuje się § 26 ust. 4 zdanie ostatnie.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
§29
1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zakazu pełnienia funkcji w organach Związku na okres do końca kadencji;
d) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat;
e) wykluczenia ze Związku bezpowrotnie lub z określeniem terminu możliwości ubiegania się o ponowne przyjęcie do Związku po upływie okresu 1-3 lat;
f) pozbawienia honorowego członkostwa Związku.
2. Sąd Koleżeński może orzekać karę dodatkową podania orzeczenia do publicznej wiadomości na forum związkowym, a także wezwać winnego do naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej.
3. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności, mających istotne znaczenie w orzeczonej lub nieprzyjętej sprawie, Sąd Koleżeński ma obowiązek ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ujawnienia się tych okoliczności.
Rozdział VI
[Oddziały Związku]
§30
1. Oddział jest podstawową jednostką organizacyjną Związku w miejscowościach w których mieszka lub pracuje co najmniej 6 członków Związku.
2. Oddział Związku prowadzi działalność statutową na terenie swojego działania.
§31
1. Oddziały Związku powoływane są przez Zarząd Krajowy, który zatwierdza teren działania, zakres oraz siedzibę Oddziału Związku, w drodze uchwały.
2. Oddziały Związku mogą posiadać osobowość prawną. Zgodę na uzyskanie przez Oddział Związku osobowości prawnej udziela w drodze uchwały Zarząd Krajowy na wniosek Zarządu Oddziału.
3. Oddział Związku uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Krajowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Zarządy Oddziałów Związku nieposiadających osobowości prawnej działają na swoim terenie na podstawie upoważnienia Zarządu Krajowego na zasadach określonych Regulaminem Zarządu Krajowego.
§32
1. Władzami Oddziału Związku są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału.
2. Najwyższą władzą Oddziału Związku jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Zebrania, o których mowa w ust. 2 powyżej, zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy na żądanie Zarządu Krajowego, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału Związku.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) uchwalanie programu działania Oddziału Związku;
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
c) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Oddziału.
6. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału co najmniej na 7 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków Oddziału.
7. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków w składzie:
a) Prezes Oddziału;
b) Wiceprezes Oddziału;
c) Skarbnik;
d) Sekretarz.
8. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 5 lat.
9. Członkowie Zarządu Oddziału powoływani są przez Walne Zebranie Członków Oddziału w drodze uchwały zapadającej zwykłą większością głosów.
10. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Oddziału.
11. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą otrzymywać wynagrodzenia w związku z pełnionymi przez nich funkcjami.
12. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) reprezentowanie, kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Oddziału Związku;
b) składanie sprawozdań z działalności Oddziału Związku na Zebraniu Członków Oddziału i na Walnym Zebraniu Związku;
c) przyjmowanie i wnioskowanie w sprawie odwoływania członków Związku.
13. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Prezesa Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Krajowego albo Komisji Rewizyjnej i odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
14. Oddziały Związku rozwiązywane są przez Zarząd Krajowy w drodze uchwały w przypadku zmniejszenia się liczby członków Oddziału Związku poniżej przewidzianej w Statucie.
15. Zarząd Krajowy po zatwierdzeniu rozwiązania Oddziału Związku powołuje w drodze uchwały likwidatora Oddziału Związku. Majątek pozostały po likwidacji Oddziału Związku przechodzi do majątku Związku.
Rozdział VII
[Zasady uczestnictwa Związku w innych organizacjach]
§33
1. Związek może dołączać do innych krajowych i międzynarodowych organizacji mających cele podobne do celów statutowych Związku a w szczególności do wszelkiego rodzaju stowarzyszeń twórców i artystów.
2. O uczestnictwie w organizacji krajowej lub międzynarodowej decyduje Zarząd Krajowy w formie uchwały.
3. Uchwała Zarządu Krajowego w sprawie członkostwa w organizacji krajowej lub międzynarodowej zapada na zasadach, o których mowa w § 17 Statutu.
4. Związek dołączając do organizacji krajowej lub międzynarodowej jako członek działa na zasadach przewidzianych w tamtejszych statutach i regulaminach, w szczególności podporządkowując się wszelkim regulacjom organizacji do której dołącza.
Rozdział VIII.
[Majątek, działalność Związku, sposób reprezentacji Związku i Oddziału Związku]
§34
1. Majątek Związku tworzą środki pieniężne i inne składki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Związku.
2. Majątek Związku pochodzi z:
a) składek członkowskich;
b) dotacji;
c) środków otrzymanych od sponsorów;
d) darowizn;
e) zapisów i spadków;
f) dochodów z majątku;
g) wpłat z 1 % odpisów podatkowych.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do dnia 30 czerwca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie Związku wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Związku.
4. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Związku gospodaruje Zarząd Krajowy.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem Związku wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Związku:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Związku na okres dłuższy niż 3 lata;
e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§35
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
1. członkowie organów oraz pracownicy Związku pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej: osobami bliskimi).
2. Przekazywania majątku Związku na rzecz jego: członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Wykorzystywania majątku Związku na rzecz jego: członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika u statutowego celu Związku.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów, jego pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 36.
1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych Związku, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Krajowego lub Wiceprezesa Zarządu Krajowego.
2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Związku, o których nie ma mowy w ust. 1 powyżej, upoważniony jest każdy członek Zarządu Krajowego, jednoosobowo.
3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Oddziału Związku wymagany jest podpis jednego członka Zarządu Oddziału.
4. Do składania oświadczenie woli w pozostałych sprawach Oddziału Związku, o których nie ma mowy w ust. 3 powyżej, upoważniony jest każdy członek Zarządu Oddziału, jednoosobowo.
5. W umowach między Oddziałem Związku a członkiem Zarządu Oddziału oraz w sporach z nim Oddział Związku reprezentuje pełnomocnik wskazany w uchwale Zarządu Oddziału.
Rozdział IX
[Przepisy końcowe)
§37.
Statut niniejszy może być zmieniony wyłączne przez Walne Zebranie Członków Związku na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Związku; § 17 nie stosuje się.
§ 38.
1. Związek może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
Związku powziętej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Związku; § 17 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Krajowego, jeśli Walne Zebranie Członków Związku nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Związku, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Związku przechodzi na rzecz Miasta Grodzisk Wlkp .
2. §39
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Statut został przejęty uchwałą nr 1/2016 podczas Walnego Zebrania Członków Związku w dniu 3 grudnia 2016 roku.

Awatar użytkownika
ZAP
Posty: 174
Kontaktowanie:

Re: STATUT

Postautor: ZAP » 16 gru 2017, 21:54

statut zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu 02/12/2017 będzie obowiązywał po uprawomocnieniu przez KRS


Wróć do „STATUT”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość